Terapeuci Gestalt są zobowiązani do kierowania się wartościami, normami i standardami zawartymi w Kodeksie Etyki Zawodowej. Kodeks ten służy ochronie interesów klientów i terapeutów. Opisuje standardy określające ramy profesjonalnej praktyki i odpowiedzialności w procesie psychoterapeutycznym.

Poniżej zamieszczam podstawowe założenia, które stanowią wprowadzenie do innych zasad zawartych w kodeksie Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt:

„Każde istnienie ludzkie jest dla nas równie cenne.
 Szanujemy unikalność, indywidualność i godność jednostki.
 Odnosimy się z szacunkiem do różnic rasowych, etnicznych, pochodzenia, płci, orientacji
 lub preferencji seksualnych, niepełnosprawności, wieku, religii, języka, statusu społecznego
 lub ekonomicznego oraz potrzeb duchowych.
 Uznajemy prawo do niezależności i samostanowienia każdej osoby wchodzącej w relację
 interpersonalną.”

Dalej, zamieszczam kilka – moim zdaniem kluczowych – zasad, jakimi winien kierować się praktykujący psychoterapeuta:

B.1.1 Terapeuta Gestalt posiadający aktualny certyfikat lub pozostający w procesie szkolenia podejmuje się prowadzenia terapii tylko wówczas, kiedy jest pewien, że ma umiejętności i kwalifikacje konieczne do prowadzenia i zakończenia terapii z korzyścią dla klienta.

B.2.1. Relacja klient – terapeuta jest relacją zawodową, a naczelnym celem terapeuty w procesie jej budowania jest dobro klienta.

B.2.2. Terapeuta Gestalt ma świadomość znaczenia relacji terapeutycznej dla procesu efektywnej terapii, zdaje sobie też sprawę ze swej pozycji w tej relacji, jak również z możliwości wpływania na klienta i tworzenia się zależności, jako nieodłącznych elementów procesu terapeutycznego. Terapeuta Gestalt działa zgodnie z tą wiedzą, nie nadużywa i nie wykorzystuje klientów finansowo, seksualnie, emocjonalnie, politycznie, czy ideologicznie, ani dla zaspokojenia swych własnych potrzeb, ani też dla korzyści innych osób czy instytucji.

Bardzo istotne są też szczegółowo opisane w kodeksie zasady dotyczące poufności obowiązującej terapeutę, regulacji prawnych odnośnie psychoterapii oraz kontraktu klienta z terapeutą.

Pełna treść kodeksu dostępna jest na stronie PTPG.